Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Vertrouwelijkheid en privacy zijn belangrijk als het gaat om jouw (persoons)gegevens.

Gelukkig krijgen onze digitale privacy en veiligheid volop aandacht en zijn of komen er wetten om ons (digitale) privé-gegevens te waarborgen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Als je besluit om met iemand of een organisatie in zee te gaan, check dan altijd of deze een privacyverklaring heeft die up-to-date is en voldoet aan de nieuwe wet.

Veiligheid, vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn termen die niet enkel gelden voor hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, maar ook zijn het waarden die we tijdens het coachtraject hoog in het vaandel hebben staan. De basis om je te ontwikkelen is tenslotte vertrouwen.

In de onderstaande privacyverklaring kun je lezen hoe zorgvuldig er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan als je een coachtracject volgt bij Recercare Coaching.

Privacyverklaring Recercare Coaching

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Recercare Coaching
Posthoornsbredehoek 15
8011 XB  Zwolle
tel: 038-4239060
e-mail: contact@recercare.nl

Recercare Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

Persoonsgegevens
Recercare Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Gegevens m.b.t. naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Interessegebieden
 • Persoonlijke informatie voortkomend uit de coachingsrelatie
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever

Doeleinden
Recercare Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het fungeren als coachpraktijk
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Recercare Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Recercare Coaching persoonsgegevens aan Recercare Coaching verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Recercare Coaching deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de praktijk
Recercare Coaching kan op verzoek individuele relevante persoonsgegevens van cliënten verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan de individuele cliënt.

Verstrekking aan derden
Recercare Coaching zal persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, tenzij Recercare Coaching wegens wettelijke verplichting daar wel aan moet voldoen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Recercare Coaching zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Recercare Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Recercare Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

U heeft het recht om Recercare Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Recercare Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Recercare Coaching
Posthoornsbredehoek 15,  8011 XB Zwolle
tel: 038-4239060
e-mail: contact@recercare.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Recercare Coaching, dan vernemen wij dit graag van u.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2019.

Recercare Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Volg ons
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!